Pro-Plan Uzmanlık Alanları

STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (AB karşılığı 2002/49/EC) kapsamında stratejik gürültü haritalarının hazırlanmasını gerektiren koşullar aşağıda belirtilmiştir.

  • İki yüz elli binden fazla yerleşik nüfusu olan yerleşim alanları
  • Yılda altı milyondan fazla aracın geçtiği ana kara yolları
  • Yılda altmış binden fazla trenin geçtiği ana demir yolları
  • Yılda elli binden fazla hareketin gerçekleştiği hava alanları

Bu haritaların oluşturulmasında temel alınacak gürültü kaynak tipleri ile hesaplama yöntemi olarak kullanılacak standartlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Daha sonraki aşamada ise düzeylerin yüksek olduğu yerlerde gürültüyü önleme ve azaltmaya yönelik olarak hazırlanacak eylem planlarının oluşturulması gerekmektedir.