About Pro-Plan EN
Francis Türbinlerinde Döner Girdap Halatının Titreşim Ölçümleriyle Belirlenmesi
Mühendis ve Makina Dergisi, Nisan-Haziran 2018, Sayı: 691

Yazarlar:

  • Selim SAÇMA, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.
  • Talip ESKİKALE, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş.
  • B. Emre ORHON, Pro-Plan Ltd. Şti.

ÖZ

Alçak ve orta düşülü Francis türbinlerininin kısmi yüklerdeki dinamik davranışları önde gelen sorunlarındandır. Optimal tasarım bölgesi dışındaki kısmî yüklerde çalışma sırasında emme borusundaki akış düzensizlikleri nedeniyle meydana gelen döner girdap halatı (vortex rope - drafttube swirl) olgusu, çark devir hızının 0.2 – 0.4 katı aralığında düşük frekanslı basınç dalgalanmalarına neden olur. Bu dalgalanmaların hidrolik, mekanik veya yapısal bir bileşenin doğal frekansı ile çakışması durumunda rezonans nedeniyle yüksek titreşimler oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Francis türbinlerinde kısmî yüklerde meydana gelen yüksek titreşimlerin, sürekli (online) titreşim izleme sisteminin analizi yoluyla döner girdap halatı olgusunun belirlenmesi incelenmektedir. Türbin kılavuz yatağına monteli eddy-current tip yer değişimi sensörlerinden elde edilen izafi şaft titreşimlerine ait trend, FFT ve orbit grafiklerinin analizi, belirli kısmî yüklerde devir hızının yaklaşık %27’si hızla dönen girdap halatını açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler

Döner girdap halatı, kavitasyon, titreşim izleme, hidroelektrik türbin

Francis Türbinlerinde Döner Girdap Halatının Titreşim Ölçümleriyle Belirlenmesi
VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 2017

Kısmî yüklerdeki dinamik davranışları, alçak ve orta düşülü Francis türbinlerininin önde gelen sorunlarındandır. Optimal tasarım bölgesi dışındaki kısmî yüklerde çalışma sırasında emme borusundaki akış düzensizlikleri nedeniyle meydana gelen döner girdap halatı (vortex rope - draft tube swirl) olgusu, çark devir hızının 0.2 – 0.4 katı aralığında düşük frekanslı basınç dalgalanmalarına neden olur. Bu dalgalanmaların hidrolik, mekanik veya yapısal bir bileşenin doğal frekansı ile çakışması durumunda rezonans nedeniyle yüksek titreşimler oluşmaktadır. Bu çalışma kapsamında Francis türbinlerinde kısmî yüklerde meydana gelen yüksek titreşimlerin sürekli (online) titreşim izleme sistemi ile analizi yoluyla döner girdap halatı olgusunun tanılanması incelenmektedir. Türbin kılavuz yatağına monteli eddy-current tip yer değişimi sensörlerinden elde edilen izafi şaft titreşimlerine ait trend, FFT ve orbit grafiklerinin analizi, belirli kısmî yüklerde devir hızının yaklaşık %27’si hızla dönen girdap halatını açıkça ortaya koymaktadır.

Makina Bakımına Yönelik Sürekli İzleme Yazılımı
VII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 2015
Enerji, çimento ve demir-çelik gibi sanayi tesislerinde üretimin bel kemiğini oluşturan türbin, fan, pompa gibi makinaların ani duruşları tüm fabrikadaki üretimin aksamasına neden olmakta ve çok ciddi maddi kayıplara yol açmaktadır. Bu sebeple fabrikadaki kritik makinaların hem koruyucu hem de erken uyarıcı özelliğe sahip sistemlerle sürekli olarak izlenmesi gereklidir. Başta titreşim (vibrasyon) olmak üzere, sıcaklık, basınç, hava aralığı, manyetik akı, genleşme, eksenel kayma gibi parametreleri izleyerek alarm seviyeleri geçildiğinde makinanın otomatik olarak durdurulmasını sağlayan koruyucu sistemler ile büyük maddi hasarların önüne geçilebildiği gibi, trend analizi, frekans analizi, orbit analizi gibi çeşitli analiz yöntemleri de sisteme dahil edilerek makina arızaları erkenden teşhis edilebilir ve bu sayede yapılan etkin bakım planlaması ile fabrikanın üretim sürekliliği arttırılarak bakım maliyetleri azaltılabilir. Bu amaçla Türkiye’deki enerji sektörünün taleplerini karşılamak üzere tamamen yerli imkanlarla geliştirilmiş olan sürekli izleme yazılımı bu sunum kapsamında tanıtılacaktır. Yazılım, skaler ölçüm değerlerini titreşim izleme cihazından OPC protokolüvasıtasıyla çekerek sürekli (online) olarak görüntülemekte ve bu değerleri uzun süreli olarak veritabanında saklayarak zamana bağlı grafiklerini çizdirebilmektedir (trend analizi). Alarm gösterim ve listeleme ile FFT frekans analizi fonksiyonlarınada sahip olan yazılım erken uyarıcı bakıma yönelik optimum çözüm sunmaktadır.
Lazerli Geometrik Ölçüm Teknikleri
Bakım Teknolojileri Kongresi 2013
Endüstriyel tesislerdeki makinalarda “geometrik ölçümler” makina sağlığı açısından önem teskiletmektedir. Örneğin, yeni kurulacak olan veya bakım sebebiyle demonte edildikten sonra yerine tekrar monte edilecek olan makinaların düzlemsel bir temele sahip olması, türbin yatak göbeklerinin merkezlerinin birbirleriyle doğrusal olarak hizalı olması, rüzgar türbinlerinin kuleye montajında çembersel düzlüğün sağlanması, hidroelektrik türbin şaftlarının doğrusal ve şakulde olması gereklidir. Aksi takdirde makinalar titreşimli çalısacak, aşınmalar bas gösterecek ve makina ömrü kısalacaktır. Bu bildiri kapsamında doğrusallık, çembersel-dikdörtgensel düzlük ve yatak göbeği hizalama gibi geometrik ölçümler tanıtılarak lazerli ölçüm tekniklerine ve sanayideki uygulama alanlarına değinilecektir.
Gürültü Kontrol Elemanlarının Akustik Özelliklerinin Empedans Tüpü ile Belirlenmesi
10. Ulusal Akustik Kongresi 2013
Endüstriyel gürültü kontrol uygulamalarında; tek veya çok katmanlı, ses yalıtım ve yutucu akustik malzemeler ile; susturucu ve rezonatör gibi çeşitli akustik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada gürültü kontrol elemanlarının akustik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla bir Empedans Tüpü deney düzeneği tasarlanmıştır. Bir hoparlör ile üretilen beyaz gürültü, silindirik bir tüp aracılığıyla numuneye iletilmekte; numunenin önünde ve arkasında konumlandırılan mikrofon çiftleri ile ses basıncı ölçümleri alınarak ASTM E1050 standardına göre belirli akustik parametreler hesaplanmaktadır. Test edilen numunelerin giriş ve çıkış çaplarının farklılık gösterdiği durumlarda, tüp ile gereken bağlantıların yapılabilmesi için kullanılan adaptör parçaların ölçüm sonuçlarına etkisi değerlendirilerek, ses iletim kaybı parametresi üzerinde düzeltme yapılmıştır.
Bir Hidroelektrik Santralda Sürekli Titreşim İzleme Sistemi Uygulaması
Bakım Teknolojileri Kongresi 2011
Bu bildiri kapsamında anlatılan proje, Türkiye’deki bir hidroelektrik santralda yerli yüklenici tarafından güncel teknolojiyi ve azami ölçüde yerli imkanları kullanarak yapılan ilk geniş kapsamlı proje olma özelliğine sahiptir. Sürekli titreşim izleme sisteminin Birecik Hidroelektrik Santralının üretim sürekliliği ve verimliliğine getireceği uzun vadeli fayda, bu tür sistemlerin benzer diğer santrallarda da kurularak yaygınlasması için bir örnek teşkil edecektir.
Sound Quality In Washing Machines
InterNoise 2010 Lisbon
Sound quality has become an important factor in gaining market advantage especially inhousehold appliances. In the present study; the sound quality of different washing machinesare determined by constructing a mathematical model through the relationship betweenobjective and subjective aspects of sound quality. This relationship is then extended toinclude the key design parameters. Eight different washing machine models are selected andpsycho-acoustic metrics are determined using sound quality software. This data is thenprocessed by principal components analysis and reduced to a fewer number of variableswhich still can describe the quality of the sound. Meanwhile, a jury test is conducted withtwelve jurors to determine the subjective ratings of the sounds. Then the objective metricsare correlated with the subjective jury tests by linear regression technique to obtain amathematical model. Graphical methods are used to demonstrate suitable characteristics ofsounds that correspond to working stages such as “water intake”, “washing” and “spinextraction” as perceived by the jurors. Finally, the effect of a key design parameter on thesound quality is investigated by using dampers with different characteristics on the samewashing machine. The recorded sound samples are processed by our mathematical modelto obtain the influence of design modifications on the subjective and objective parameters ofsound.
Vibration Analysis on a Cement Mill Foundation
Internoise 2007 İstanbul
In the present case study, the causes of the high vibrations on a double-drive cement mill is investigated by performing a series of vibration measurements on the cement mill pinion and the main bearings, and on the concrete foundation with a multichannel vibration analyzer. FFT (Fast Fourier Transform) and ODS (Operational Deflection Shapes) measurements were made to find out the dominant frequencies of vibration energy and the behaviour of the concrete structure at this particular frequency. Through the use of the “Operational Deflection Shapes” technique together with FFT analysis the main source of the vibration generation mechanism was identified. In the ODS method, the vibrations of the selected points on the structure in the measured direction are recorded with recpect to a reference signal. This information is then processed to simulate the vibration of the structure in the measured direction. In the present case 10 points on the foundation were selected and the vertical vibrations of the foundation were measured. As a consequence, the source of the vibrations on the mill was identified as the asymmetry and the weakness of the foundation structure.
Hidroelektrik Santrallerde Erken Uyarıcı Bakıma Yönelik Türbin Denetleme ve Gözetleme Sistemleri
Mühendis ve Makina Kasım 2009 Sayı 598

Enerji santrallarının en büyük önceliği üretimin sürekliliğidir. Ani arızalardan kaynaklanan beklenmeyen duruşlar ciddi üretim kayıplarına yol açabilir. Bunun önüne geçebilmek için, makina parametrelerinin sürekli olarak izlenmesi ve analizi sayesinde olası arızalar erkenden tesbit edilir, hasar gerçekleşmeden önce bakım planlaması yapılır.

Elektrik Motorlarında Kalkış Duruş Esnasında Yapılan Titreşim Ölçümleri ile Arızaların Tanılanması
Bakım Teknolojileri Kongresi 2003
Elektrik motorlarında görülen arızalar ve yüksek titreşimler genellikle mekanik veelektromagnetik nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu makinalarda titreşimlerinnedenlerini belirlemenin en etkili yolu tahrik motoru üzerinde yapılan kalkış (run-up)ve duruş (coast-down) testleridir. Kalkış ve duruş esnasında yapılan mertebe analizi(order tracking) yardımıyla arızaların belirlenmesi kolayca gerçekleştirilmektedir. Buçalışmada bir demir-çelik işletmesinde bulunan sinter bacagazı fanını tahrik edenelektrik motoru ve fan üzerinde yapılan titreşim ölçümleri tanıtılacak, sistemdekititreşimlerin nedenleri ortaya konulacaktır. Pratik bir problemin çözümünü yansıtanbu çalışma arıza tanılamasında sitematik bir yaklaşımın önemini ortaya koymakta vebenzer sorunlarla karşılaşan bakım mühendislerine önemli bir örnek oluşturmaktadır.